Work the subject

During all our workshops, whether they are online or in person, we are repeating all the time one of our mantra: "Work your subject!". What is that? That's just a simple concept of staying with your subject and NOT walking away after a first shot. It happened many many times. You find something sexy, you'll take a picture and then you will walk away with a satisfaction "I got a nice shot". Well, that might be true, but I am 105% confident, you would be able to find few more, unexpected shots of the very same subject. So just stay, and work it! Find another angle, go low, get closer or use a different lens. You will be surprised what will be revealed! 
Below is my recent example taken during last weekend workshop, when we were working a nice colorful bike. Getting low and close I have found this beautiful "red piano" ;) So happy I have not walked away after the first shot...

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 35mm, f/3.2, 1/1000 sec, ISO 200

Počas všetkých našich workshopoch, bez ohľadu na to či sú online alebo priamo v teréne, dookola opakujeme našu mantru: "Vyšťav svoj objekt na maximum". A čo tým máme na mysli? Je to vlastne jednoduchý koncept, kde silno odporúčame ostať so svojim foto objektom a NEODÍSŤ hneď po prvom zábere. A  pritom sa to stáva toľkokrát. Nájdete niečo zaujímavé a fotogenické, zamierite fotoaparát, odfotíte... a potom odkráčate ďalej a dobrým pocitom "mám skvelý záber". Áno, to je určite pravda - ale som na 105% presvedčený, že by ste mohli získať niekoľko ďalších neočakávaných záberov toho istého objektu! Pritom stačí len ostať a pracovať s objektom ďalej. Nájsť iný uhol, kľaknúť si a fotiť zospodu, priblížiť sa alebo vytiahnúť iný objektív. Budete prekvapený, koľko toho objavíte!
Tento záber vyššie je príkladom, ktorý som nafotil minulý víkend na workshope, keď sme šťavili tento krásny farebný skúter. Kľakol som si a priblížil sa a objevil som tento krásny "červený klavír" ;) Ani neviete aký som rád, že som neodkráčal po prvom zábere...
p52 | centered composition (w18/52)

This week theme of my beloved (but too much neglected) project52 is centered composition. Lucky me - being that week in Tuscany where take a photo with this topic (actually, any topic ;) was really easy. Two candidates are here...


Florence, Italy | Nikon D810, Nikkor 24-70 @ 27mm, 1/160 sec at f/11, ISO 250
V mojom obľúbenom (ale riadne zanedbávanom) projekte 52 bola tento týždeň téma stredová kompozícia. Mal som to šťastie, že som bol práve v Toskánsku, kde nafotiť takýto záber (koniec koncov akýkoľvek ;) nebol vôbec problém. Dvaja kandidáti z užšieho (stredového) kola...

D'Orcia, Italy | Nikon D810, Nikkor 16-35 @ 25mm, 1/200 sec at f/13, ISO 200

tulips (happy mother's day!)

Flowers are very likely the most photographed subject. They do not run away, they stay where you put them, they are colorful, have a nice shape, everybody loves them. That's why - as being such an "easy" subject - photo stock agencies are overflown with flower pictures and most of them put a ban on adding more new flowers shots. That would suggest, one should stop photograph flowers. But you know what? So what. I love flowers and have to admit, when I got my chance to enjoy full garden of fresh tulips, I couldn't resist. I have actually took a whole bunch of other photo-friends and we had a blast during our Tulip Photo walk! You don't have to go to Holland to enjoy fields of tulips (even though, that must be overwhelming experience!), just look around you.

All those tulips below are dedicated to mothers. To my mother (hello čminka), to mother of my children (hello babe) - and to all of you mothers everywhere! Happy mother's day.

Multi exposure shot, made of two shots, straight in the camera

Kvety sú asi najviac fotografovaným objektom. Nikam neutečú, ostanú tam kam si ich položíte, sú krásne farebném ,ajú pekný tvar a každý ich zbožňuje. Asi preto, že sú to také ľahké objekty na fotenie, tak fotobanky už napríklad neprijímajú nové zábery s kvetmi. Človek aby prestal fotiť kvety, že veď už aj tak bolo všetko nafotené, však? Ale viete čo? Kašlať na to. Mám rád kvety a musím sa priznať, že keď som mal príležitosť vyblázniť sa v záhrade plnej tulipánov, tak som neodolal. Dokonca som dotiahol partiu fotografov a mali sme skvelú Tulipánovú Foto walk/prechádzku! Fakt nemusíte ísť do Holandska aby ste si užili lány tulipánov (aj keď to asi musí byť skvelý zážitok), stačí keď sa poobzeráte okolo seba.

Všetky tieto tulipány sú venované matkám a maminám a mamičkám. Mojej mamine (ahoj čminka), mamine mojich detí (ahoj láska) - a všetkým vám maminám kdekoľvek! Krásny deň matiek.


Laying down in the middle of the public gardenPeople (of Italy)

Shooting landscapes is wonderful in Tuscany, but shooting people around is my passion. Getting human element to the frame makes me always jump for joy! ;)

Betty in Siena

At the Torre del Mangia, Siena

Lucky at the Torre del Mangia, Siena

Gina in Sienna

Monticchiello

Monticchiello

At the Torre del Mangia, Siena

Gina and blue lady, Siena

Stars everywhere

I love shooting in the night! And as I'm preparing for a new upcoming Photo walk dedicated to Stars, I have been revisiting my library. It was quite a surprise to me, that I haven't retrieved yet my night shots from Palouse. It was so fun! Like this abandoned farm and wheat elevator.
Once you'll find a great subject, far away from light pollution, set up is pretty easy. High ISO (2000 or even 3200), low aperture (f/4 in my case) to achieve exposure time up to 20 seconds. Why only 20 seconds? Because with longer times you'll get movement of the stars (yeah, Earth rotation!) and stars appears to be out of focus. During that exposure you should lightpaint your main subject (farm or wheat elevator in my case) with a strong flashlight - and voilá! 20 seconds later you'll get such a beauty right out of the camera! And if you'll plan it well and include Milky way into your shot... Bingo!
Have you been shooting starts already? Don't wait! Milky way season is starting!
PS: That glow behind the house? That's the "light pollution" of nearby village/farms...

Nikon D810, Nikkor 16-35 @ 16 mm, f/4, 20 sec, ISO 3200 
Zbožňujem fotiť v noci! A keďže sa pripravujem na ďalší foto workshop zameraný na fotenie hviezd, tak som si prešiel knižnicu a k môjmu veľkému prekvapeniu som zistil, že som ešte nepovyťahoval všetky zábery z Palouse! Joooj, to bolo skvelé! Ako napríklad táto opustená farma a výťah na obile.
Stačí si nájsť skvelý objekt do záberu, ďaleko od svetelného znečistenia a nastavenie je potom už jednoduché. Vysoké ISO (2000 alebo aj 3200), clona otvorené naplno (f/4 v mojom prípade), tak aby ste expozíciu dosiahli na 20 sekúnd. A prečo iba 20 sekúnd? Lebo s dlhšími časmi už zachytíte jemný pohyb hviez (veru, Zem sa točí!) a hviezdy začnú vyzerať ako nezaostrené. Počas tej expozície si môžte svetelne pomaľovať váš hlavný objekt (farma alebo ten výťah na obilie v mojom prípade) so silnou baterkou - a voilá! O 20 sekúnd máte takúto krásu rovno na displeji foťáku. A ak si to správne naplánujete a do záberu zahrniete aj Mliečnu dráhu... Bingo!
Už ste fotili nočnú oblohu? Neváhajte! Sezóna s Mliečnou dráhou začína!
PS: A tá žiara za tou farmou? To je svetelné "znečistenie" / osvetlenie z vedľajšej dediny...

Nikon D810, Nikkor 16-35 @ 20 mm, f/4, 15 sec, ISO 3200 

Breath for your life!

If you ever wondered whether synchronised swimming is an easy sport, then don't. It is like running 1000m under 4 minutes and being able to gasp a breath only every 30 seconds! Our daughter is enjoying that and we love watching her shows and competitions.
And even though a long days spent far away from home might get really long, there are a lot of photo opportunities (aside of playing Candy crush and Mario Run! :). Last weekend I have focused on architecture first (see here) and then decided to take images, full of splashing water and girls jumping high - just to demonstrate the beauty and hardship of the sport!

Now, to capture it, I wanted to be all about freezing the action. And as all mermaids were pretty fast, I needed my shutter speed to be shorter than 1/640 seconds - or safer to be around 1/1000.
Secondly, to get them isolated from the busy background, my telephoto lens was crucial to help with that. But with time of 1/1000 sec and shorter I didn't have to at least worry about handholding.
Obviously, with a quite limited light inside the pool (and overcast day outside) my ISO had to be cranked up quite high, into 2000 - 2500 values! Thankfully, my Nikon D800 is handling noise still pretty well and a little "denoise" in LR smooth it nicely.
Now, to get a proper nice action shots, you need to "get the rhythm" and follow performers. This is very much valid for any kind of sport. Following closely girls with eye glued to the viewfinder. Finger ready on the shutter. And most of all - anticipate! Will they go right or left? Do they plan to do high jump or just to stick out legs? After a while, you'll get the sense... Like, when they all go quite deep, that means they are building a tower to throw one of them high above the water. That's a signal to get ready and fire in a continuous mode... ;)

Here's a selection of what I was able to capture within half an hour - Enjoy!
PS: All pictures: Nikon D800, Nikkor 70-200, f/2.8-f/3.2, 1/640-1/1000 sec, ISO 2000-2500


Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, či je synchronizované plávanie ľahkým športom, tak vedzte že ste na omyle. Skúste si zabehnúť 1000m pod 4 minúty a pritom sa nadychovať len každých 30 sekúnd! Naša dcéra sa tomu intenzívne venuje a my si celkom užívame jej show a preteky. 
A aj keď je celý deň strávený mimo domova riadne dlhý, človek má k dispozícii kopec foto možností (okrem hrania Candy Crush a Mario Run! :) Minulý víkend som sa sústredil najprv na architektúru (viď tu) ale potom som sa rozhodol si nafotiť aj niekoľko akčných záberov, plných špliechania vody a vysoko skákajúcich dievčat - aby som mohol zachytiť krásu a náročnosť tohto športu!

Aby som to nafotil, chcel som aby to bolo hlavne o zmrazení pohybu. A keďže milé morské víly boli riadne rýchle, musel som využívať rýchlosť uzávierky najmenej 1/640 sekundy - alebo pre istotu aj 1/1000. Za druhé, aby sa mi podarilo odizolovať dievčatá od rušivého pozadia, tak som si pomáhal teleobjektívom. Chvalabohu s časmi okolo 1/1000 sekundy som aspoň nemusel riešiť držanie foťáku v ruke. Samozrejme, s pomerne slabým svetlom na plavárni (a zamračeným dňom vonku) som musel ISO vytúrovať do hodnôt 2000-2500. Môj Nikon D800 ale zvláda šum pomerne dobre a trochu odšumenia v LR záberom prospelo.
Najdôležitejšie však bolo dostať čo naj-akčnejšie zábery, pre ktoré bolo nutné "nabrať rytmus" a pozorne sledovať akvabely. Toto samozrejme platí pre akýkoľvek šport. Stačilo však chvíľu pozorovať dievčatá s okom prilepeným na hľadáčik a prstom pripraveným na spúšti. A nado všetko - čo najlepšie predpovedať ich pohyb. Pôjdu doprava alebo doľava? Plánujú vysoký skok alebo len vystrčia nohy z vody? Pochvíľke to ale vysledujete... Ako napríklad, keď sa ponoria hlboko pod vodu, tak to znamená, že idú stavať vežu, aby mohli jednu z nich vyhodiť nad hladinu. A to bol môj signál aby som sa pripravil a stláčal spúšť v kontinuálnom móde... ;)

A tu je výber z toho, čo sa mi podarilo nafotiť za cca pol hodinku...
PS: všetky zábery: Nikon D800, Nikkor 70-200, f/2.8-f/3.2, 1/640-1/1000 sec, ISO 2000-2500

curves and lines (and a boy!)

Being a passionate supporter of your daughter's synchro swimming hobby means sometimes spending whole days at distance places and just "kill the time". Thankfully, some of those places are pretty nice architectural pieces and so "killing" is actually quite fun. While swimmers were preparing for a final "grand defilé", I walked around a pool and pointed to a various angles looked for sexy curves and lines of the pool roof structure. And for one specific shot I have call my big guy for a help - adding a human element to otherwise clean and empty image is so powerful, isn't it?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/320s, ISO400
Keď ste vášnivým podporovateľom koníčka, ktorému prepadla vaša dcéra a tým športom je synchronizované plávanie, tak mnoho vašich víkendových dní bude na miestach ďaleko od domova a budete hľadať spôsob ako stráviť celý deň inak ako len posedávaním a hraním Candy Crash (alebo Mario Run!) na mobile. Chvalabohu, mnoho týchto miest sú krásne architektonické kúsky a tak zabíjanie nudy (keď sa nesúťaži samozrejme!) je celkom zábavné. Preto v sobotu, keď sa plavci pripravovali na záverečné defilé, som sa prechádzal a mieril s objektívom do rôznych uhlov a vyhľadával som sexy krivky a línie na konštrukcii strechy bazéna. A potom som si ešte na jeden špecifický záber povolal svojho veľkého pomocníka - pridanie ľudského elementu do inak čistého a prázdneho záberu tú fotografiu riadne zvýraznilo, čo poviete?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/125s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO640

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/200s, ISO640

above clouds

Ugly and chilly late afternoon. Fog is becoming thicker and thicker. Visibility decreasing, hard to see car tails in front of me. Well, if it is so bad and thick here - it must be nice somewhere up. Driving slowly and carefully all serpentine up the mountains and .... yes! In just 15 minutes, few meters before reaching the top and arriving to a small village up there - I have literally emerged from the cloud and it felt like when your plane take off at overcast day and after few minutes you'll get above the clouds, where everything is beautiful and peaceful.
And there I have found magic place. A castle above clouds! Like - are you kidding me? I am pretty sure, Dreamwork guys got their inspiration here, when they were creating Puss in the Boots scene where giant bean took them for a golden eggs hunt. If you don't know what I am talking about - check this video here.
Of course, right timing was again critical and I had about 20 minutes, before light disappeared and fog went higher and become thicker, covering my view. But those 20 minutes - oh man!
Can you imagine you live in such a castle (or even just a normal house - see below) and you have to get use to such a view? Must be boring.

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 32mm, f/10, 8 sec, ISO 400


Škaredý a chladný podvečer. Hmla hustne, viditeľnosť sa znižuje, už takmer nie je vidno na zadné hmlovky auta predo mnou. Ale keď je tak hnusne tu dole, tak niekde hore musí byť krásne. Pomaly a opatrne sa autom škriabem serpentínami do hôr... a áno! Asi za 15 minút, len tesne pred vrcholom kopca a pred tým ako dorazím do malej dedinky, ktorá tam je - sa doslova vynorím z mrakov. Je to presne ten pocit, ako keď vzlietate z letiska pri zamračenom počasí a potom za pár minút sa vynoríte nad mraky a tam je všetko krásne a mierumilovné.
A tam som našiel magické miesto. Kaštieľ nad mrakmi! Akože, to si snaď robia srandu, nie? Som presvedčený, že grafici z Dreamwork sa boli tu inšpirovať, keď kreslili rozprávku Kocúr v čižmách - tá časť, keď na fazuli vyletia hore a idú hľadať zlaté vajcia. Ak netušíte o čom rozprávam, tak mrknite tu.
Samozrejme, správne načasovanie bolo absolútne kľúčové a mal som tak asi 20 minút, kým sa mi nestratilo svetlo a hmla, ktorá ďalej stúpala a hustla mi nezakryla výhľad. Ale tých 20 minút - tie stáli za to! Viete si predstaviť, žiť v takom kaštieli (alebo hoci len v tom obyčajnom dome - viď nižšie) a musieť si zvyknúť na taký trápny gýčový výhľad? Strašná nuda.


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 38mm, f/18, 15 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 70mm, f/11, 2.5 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 24mm, f/13, 1/3 sec, ISO 100

Below is an iPhone shot taken in the middle of the driving up the hill. Pretty remarkable difference.


A takto som to nafotil iPhonom uprostred kopca, keď som išiel hore. Pekný rozdiel, čo?

snow dunes

I love shooting dunes. But I do not have an easy access to some proper ones. I was so happy then to see, that mother Nature helped me and created an excellent field full of dunes - just right behind our house!
Do you remember few days ago when it was sooo cold and sooo windy? Snow got crusty and then strong wind created the art. It was really cool and I waited two days to shape it even stronger. For my "trip to dunes" timing was critical, as I needed late afternoon with a low sun, which created all the shadows and added third dimension to the image. I have equipped myself with snow pants, snow boots, hat, gloves (-10°C!), one lens (24-70mm) and went out. Then it was just a matter of looking for a strong lines, nice curves, interesting patterns and had an amazing almost an hour just for myself! And as a bonus after the photo session - kids joined me for a half an hour intensive sledging fun! ;)

All pictures taken with Nikon D800, Nikkor 24-70mm, f/16 and timing apx. 1/200 sec. Contrast enhancement and white balance shift to cold blue in Lightroom.


Zbožňujem fotiť duny. Bohužiaľ, tie pravé nemám v jednoduchom dosahu. A tak som blo šťastný ako blcha, keď ma matka Príroda vyslyšala a vytvorila mi celé dunové pole - a to rovno za našim domom!
Pamätáte si keď nedávno bola taká zima a tak strašne fúkalo? Sneh úplne stvrdol a následne vietor mohol "vyfúkavať" a vytvoriť toto umenie. Vyzeralo to skvelo a vydržal som čakať až dva dni, aby sa tie tvary prehĺbili a zvýraznili. Načasovanie môjho foto výletu bolo dôležité, nakoľko som potreboval poobedňajšie slnko, nízko nad horizontom, ktoré to zboku pekne nasvietilo a vytvorilo všetky tiene a pridalo tak do záberu tretí rozmer. Poriadne som sa nabalil do oteplovákov, vytiahlo hrubé snežné topánky, pridal čiapku a rukavice (bolo -10°C!) a s jedným objektívom (24-70mm) som vyrazil. A potom to už bolo len otázkou hľadania výrazných línií, pekných kriviek azaujímavých vzorov. Hodinku len pre seba som si plne vychutnal! A ako bonus po fotení keď zašlo slnko - vyliezli za mnou na kopec detváky a ešte sme si užili pol hodinu intenzívnej sánkovačky! ;)

Všetky zábery boli nafotené s Nikon D800, Nikkor 24-70mm, s clonou f/16 a časom zhruba 1/200 sek. V Lightroome som upravil kontrast a posunul White balance do ľadovo modrej.