Breath for your life!

If you ever wondered whether synchronised swimming is an easy sport, then don't. It is like running 1000m under 4 minutes and being able to gasp a breath only every 30 seconds! Our daughter is enjoying that and we love watching her shows and competitions.
And even though a long days spent far away from home might get really long, there are a lot of photo opportunities (aside of playing Candy crush and Mario Run! :). Last weekend I have focused on architecture first (see here) and then decided to take images, full of splashing water and girls jumping high - just to demonstrate the beauty and hardship of the sport!

Now, to capture it, I wanted to be all about freezing the action. And as all mermaids were pretty fast, I needed my shutter speed to be shorter than 1/640 seconds - or safer to be around 1/1000.
Secondly, to get them isolated from the busy background, my telephoto lens was crucial to help with that. But with time of 1/1000 sec and shorter I didn't have to at least worry about handholding.
Obviously, with a quite limited light inside the pool (and overcast day outside) my ISO had to be cranked up quite high, into 2000 - 2500 values! Thankfully, my Nikon D800 is handling noise still pretty well and a little "denoise" in LR smooth it nicely.
Now, to get a proper nice action shots, you need to "get the rhythm" and follow performers. This is very much valid for any kind of sport. Following closely girls with eye glued to the viewfinder. Finger ready on the shutter. And most of all - anticipate! Will they go right or left? Do they plan to do high jump or just to stick out legs? After a while, you'll get the sense... Like, when they all go quite deep, that means they are building a tower to throw one of them high above the water. That's a signal to get ready and fire in a continuous mode... ;)

Here's a selection of what I was able to capture within half an hour - Enjoy!
PS: All pictures: Nikon D800, Nikkor 70-200, f/2.8-f/3.2, 1/640-1/1000 sec, ISO 2000-2500


Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, či je synchronizované plávanie ľahkým športom, tak vedzte že ste na omyle. Skúste si zabehnúť 1000m pod 4 minúty a pritom sa nadychovať len každých 30 sekúnd! Naša dcéra sa tomu intenzívne venuje a my si celkom užívame jej show a preteky. 
A aj keď je celý deň strávený mimo domova riadne dlhý, človek má k dispozícii kopec foto možností (okrem hrania Candy Crush a Mario Run! :) Minulý víkend som sa sústredil najprv na architektúru (viď tu) ale potom som sa rozhodol si nafotiť aj niekoľko akčných záberov, plných špliechania vody a vysoko skákajúcich dievčat - aby som mohol zachytiť krásu a náročnosť tohto športu!

Aby som to nafotil, chcel som aby to bolo hlavne o zmrazení pohybu. A keďže milé morské víly boli riadne rýchle, musel som využívať rýchlosť uzávierky najmenej 1/640 sekundy - alebo pre istotu aj 1/1000. Za druhé, aby sa mi podarilo odizolovať dievčatá od rušivého pozadia, tak som si pomáhal teleobjektívom. Chvalabohu s časmi okolo 1/1000 sekundy som aspoň nemusel riešiť držanie foťáku v ruke. Samozrejme, s pomerne slabým svetlom na plavárni (a zamračeným dňom vonku) som musel ISO vytúrovať do hodnôt 2000-2500. Môj Nikon D800 ale zvláda šum pomerne dobre a trochu odšumenia v LR záberom prospelo.
Najdôležitejšie však bolo dostať čo naj-akčnejšie zábery, pre ktoré bolo nutné "nabrať rytmus" a pozorne sledovať akvabely. Toto samozrejme platí pre akýkoľvek šport. Stačilo však chvíľu pozorovať dievčatá s okom prilepeným na hľadáčik a prstom pripraveným na spúšti. A nado všetko - čo najlepšie predpovedať ich pohyb. Pôjdu doprava alebo doľava? Plánujú vysoký skok alebo len vystrčia nohy z vody? Pochvíľke to ale vysledujete... Ako napríklad, keď sa ponoria hlboko pod vodu, tak to znamená, že idú stavať vežu, aby mohli jednu z nich vyhodiť nad hladinu. A to bol môj signál aby som sa pripravil a stláčal spúšť v kontinuálnom móde... ;)

A tu je výber z toho, čo sa mi podarilo nafotiť za cca pol hodinku...
PS: všetky zábery: Nikon D800, Nikkor 70-200, f/2.8-f/3.2, 1/640-1/1000 sec, ISO 2000-2500

curves and lines (and a boy!)

Being a passionate supporter of your daughter's synchro swimming hobby means sometimes spending whole days at distance places and just "kill the time". Thankfully, some of those places are pretty nice architectural pieces and so "killing" is actually quite fun. While swimmers were preparing for a final "grand defilé", I walked around a pool and pointed to a various angles looked for sexy curves and lines of the pool roof structure. And for one specific shot I have call my big guy for a help - adding a human element to otherwise clean and empty image is so powerful, isn't it?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/320s, ISO400
Keď ste vášnivým podporovateľom koníčka, ktorému prepadla vaša dcéra a tým športom je synchronizované plávanie, tak mnoho vašich víkendových dní bude na miestach ďaleko od domova a budete hľadať spôsob ako stráviť celý deň inak ako len posedávaním a hraním Candy Crash (alebo Mario Run!) na mobile. Chvalabohu, mnoho týchto miest sú krásne architektonické kúsky a tak zabíjanie nudy (keď sa nesúťaži samozrejme!) je celkom zábavné. Preto v sobotu, keď sa plavci pripravovali na záverečné defilé, som sa prechádzal a mieril s objektívom do rôznych uhlov a vyhľadával som sexy krivky a línie na konštrukcii strechy bazéna. A potom som si ešte na jeden špecifický záber povolal svojho veľkého pomocníka - pridanie ľudského elementu do inak čistého a prázdneho záberu tú fotografiu riadne zvýraznilo, čo poviete?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/125s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO640

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/200s, ISO640

above clouds

Ugly and chilly late afternoon. Fog is becoming thicker and thicker. Visibility decreasing, hard to see car tails in front of me. Well, if it is so bad and thick here - it must be nice somewhere up. Driving slowly and carefully all serpentine up the mountains and .... yes! In just 15 minutes, few meters before reaching the top and arriving to a small village up there - I have literally emerged from the cloud and it felt like when your plane take off at overcast day and after few minutes you'll get above the clouds, where everything is beautiful and peaceful.
And there I have found magic place. A castle above clouds! Like - are you kidding me? I am pretty sure, Dreamwork guys got their inspiration here, when they were creating Puss in the Boots scene where giant bean took them for a golden eggs hunt. If you don't know what I am talking about - check this video here.
Of course, right timing was again critical and I had about 20 minutes, before light disappeared and fog went higher and become thicker, covering my view. But those 20 minutes - oh man!
Can you imagine you live in such a castle (or even just a normal house - see below) and you have to get use to such a view? Must be boring.

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 32mm, f/10, 8 sec, ISO 400


Škaredý a chladný podvečer. Hmla hustne, viditeľnosť sa znižuje, už takmer nie je vidno na zadné hmlovky auta predo mnou. Ale keď je tak hnusne tu dole, tak niekde hore musí byť krásne. Pomaly a opatrne sa autom škriabem serpentínami do hôr... a áno! Asi za 15 minút, len tesne pred vrcholom kopca a pred tým ako dorazím do malej dedinky, ktorá tam je - sa doslova vynorím z mrakov. Je to presne ten pocit, ako keď vzlietate z letiska pri zamračenom počasí a potom za pár minút sa vynoríte nad mraky a tam je všetko krásne a mierumilovné.
A tam som našiel magické miesto. Kaštieľ nad mrakmi! Akože, to si snaď robia srandu, nie? Som presvedčený, že grafici z Dreamwork sa boli tu inšpirovať, keď kreslili rozprávku Kocúr v čižmách - tá časť, keď na fazuli vyletia hore a idú hľadať zlaté vajcia. Ak netušíte o čom rozprávam, tak mrknite tu.
Samozrejme, správne načasovanie bolo absolútne kľúčové a mal som tak asi 20 minút, kým sa mi nestratilo svetlo a hmla, ktorá ďalej stúpala a hustla mi nezakryla výhľad. Ale tých 20 minút - tie stáli za to! Viete si predstaviť, žiť v takom kaštieli (alebo hoci len v tom obyčajnom dome - viď nižšie) a musieť si zvyknúť na taký trápny gýčový výhľad? Strašná nuda.


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 38mm, f/18, 15 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 70mm, f/11, 2.5 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 24mm, f/13, 1/3 sec, ISO 100

Below is an iPhone shot taken in the middle of the driving up the hill. Pretty remarkable difference.


A takto som to nafotil iPhonom uprostred kopca, keď som išiel hore. Pekný rozdiel, čo?

snow dunes

I love shooting dunes. But I do not have an easy access to some proper ones. I was so happy then to see, that mother Nature helped me and created an excellent field full of dunes - just right behind our house!
Do you remember few days ago when it was sooo cold and sooo windy? Snow got crusty and then strong wind created the art. It was really cool and I waited two days to shape it even stronger. For my "trip to dunes" timing was critical, as I needed late afternoon with a low sun, which created all the shadows and added third dimension to the image. I have equipped myself with snow pants, snow boots, hat, gloves (-10°C!), one lens (24-70mm) and went out. Then it was just a matter of looking for a strong lines, nice curves, interesting patterns and had an amazing almost an hour just for myself! And as a bonus after the photo session - kids joined me for a half an hour intensive sledging fun! ;)

All pictures taken with Nikon D800, Nikkor 24-70mm, f/16 and timing apx. 1/200 sec. Contrast enhancement and white balance shift to cold blue in Lightroom.


Zbožňujem fotiť duny. Bohužiaľ, tie pravé nemám v jednoduchom dosahu. A tak som blo šťastný ako blcha, keď ma matka Príroda vyslyšala a vytvorila mi celé dunové pole - a to rovno za našim domom!
Pamätáte si keď nedávno bola taká zima a tak strašne fúkalo? Sneh úplne stvrdol a následne vietor mohol "vyfúkavať" a vytvoriť toto umenie. Vyzeralo to skvelo a vydržal som čakať až dva dni, aby sa tie tvary prehĺbili a zvýraznili. Načasovanie môjho foto výletu bolo dôležité, nakoľko som potreboval poobedňajšie slnko, nízko nad horizontom, ktoré to zboku pekne nasvietilo a vytvorilo všetky tiene a pridalo tak do záberu tretí rozmer. Poriadne som sa nabalil do oteplovákov, vytiahlo hrubé snežné topánky, pridal čiapku a rukavice (bolo -10°C!) a s jedným objektívom (24-70mm) som vyrazil. A potom to už bolo len otázkou hľadania výrazných línií, pekných kriviek azaujímavých vzorov. Hodinku len pre seba som si plne vychutnal! A ako bonus po fotení keď zašlo slnko - vyliezli za mnou na kopec detváky a ešte sme si užili pol hodinu intenzívnej sánkovačky! ;)

Všetky zábery boli nafotené s Nikon D800, Nikkor 24-70mm, s clonou f/16 a časom zhruba 1/200 sek. V Lightroome som upravil kontrast a posunul White balance do ľadovo modrej.

Château in blue

When the timing is right, old castle looks magnificent! Isn't it? 30 minutes session and - voilá! 

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 22mm, f/8, 30sec, ISO 125


Stačí si to správne načasovať a starý kaštieľ vyzerá úchvatne, však? Stačilo 30 minút a voilá!

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 16mm, f/8, 15sec, ISO 200Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 16mm, f/8, 8sec, ISO 100
Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 48mm, f/8, 15sec, ISO 125


Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 24mm, f/16, 30sec, ISO 500

Now, this red "thingy" is just a simple metal column in the dock, use to tie the boats. It was illuminated by the small red lamp in the dock and I like the way how it is incorporated in the image. Strong front subject with a red color... Well, there is a saying... "if you don't know what to do with a picture, add something red!" ;) See the small behind-the scene image at the bottom.

A táto červená vec je jednoduchý pylón v prístave, o ktorý sa priväzujú lode. Bol osvetlený malým červeným svetielkom a páčilo sa mi, ako je zakomponovaný do scény. Výrazný červený objekt v popredí... Veď viete, čo sa hovorí: "Keď nevieš čo s fotkou, vraz tam niečo červené! ;) Viď malý záber z mobilu nižšie, aby ste si to mohli lepšie predstaviť...Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 20mm, f/11, 20sec, ISO 320

Faraway, so Close! (full moon)

To utilized the name of 1993's movie - December's moon appeared to be so close, while I know it was so faraway! 
After my initial lazy shots from the bedroom, I have realized moon is still very high at 7.30am! So I quickly jumped into a car, drove to the nearest hill and run towards to the little chapel where is guaranteed a decent view above our little valley. Well, I caught my breath after few shots, but then again - it was so rewarding! Wouldn't you agree?Aby som parafrázoval film z roku 1993 - decembrový super mesiac sa zdal taký blízky a pritom som vedel, že je tak ďaleko!
Po mojich úvodných lenivých záberoch zo spálne - viď tu - som zistil, že mesiac je o pol ôsmej ráno ešte stále riadne vysoko! Tak som rýchlo naskočil do auta a odviezol sa k neďalekému kopcu s kalváriou na vrchu, kde sa dal zaistiť pomerne slušný výhľad na našu dolinu. Po vybehnutí do strmého kopca som síce chytil dych až po niekoľkých záberoch - ale ako zvyčajne - stálo to za to! Čo poviete?

Under the water

When super dad meets enthusiast photographer - then results are so beautiful!
Yes, our daughter is fully emerged into a synchronized swimming and she is enjoying that. And whole our family is living around it. Trainings three times a week, tests and shows over the weekends... We are synchro-positive, and we love it!So, when Christmas show has been announced, I knew my opportunity awaits. After last years balcony shots (see here), I wanted get closer, MUCH CLOSER! With a waterproof camera case ready, I was a parent with an exclusive access to the best view in the whole pool. And girls and two boys were fantastic. We all enjoyed it so much! It was absolutely a different point of view. I had no idea, how does it look like under the water and what they actually do there to entertain us above the water! Needless to say, that it was so so worth it! Like, are you kidding me? How many times you can get a chance to photograph such an unusual event, from totally unusual place and angle? How many times you can do candle light portrait and be under the water!?


I was thrilled. And so much respectful to all swimmers after two hours in the pool ;) Thank you all around Synchro club, thank you Inna for allowing me to be part of it! And don't forget to watch the video at the bottom with the synchronized show - from above and below!
PS: And for all photo-geeks, technical details, EXIF and settings are below.


Keď skombinujete super otca s nadšeným fotografom, tak nádherné  výsledky sú zaručené!
Áno, naša dcéra prepadla synchronizovanému plávaniu a tak celá naša rodina tým žije. Tréningy trikrát do týždňa, testy a preteky a show cez víkendy... Sme proste synchro pozitívny a máme to tiež radi! 
A tak keď bola ohlásená Vianočná show, tak mi bolo jasné, že to je príležitosť pre mňa. Minulý rok som fotil z balkóna (viď tu), ale tentokrát som sa chcel dostať bližšie, OVEĽA BLIŽŠIE! A s vodeodolným púzdrom na foťák som bol rodič, ktorý mal exkluzívny prístup a najlepší výhľad na bazén. Dievčatá a chlapci boli proste úžasní, všetci sme si celú show fakt užili. Proste to bolo absolútne iný uhol pohľadu. Doteraz som nemal poňatia, ako to vyzerá pod vodou a čo tam vlastne dole robia, aby sme si to my mohli hore vychutnať! Nemusím asi ani vysvetľovať, že to stálo za to. Akože, robíte si srandu? Koľkokrát dostanete šancu nafotiť takú nezvyčajnú akciu a z totálne nezvyčajného miesta a uhla? A koľkokrát sa vám podarí fotiť portrét pri sviečke a zároveň byť pod vodou?!
Bol som úplne hin. A odteraz mám obrovský rešpekt pred všetkými synchro plavcami, po tom ako som strávil v bazéne len 2 hodiny ;) Ďakujem všetkým ľuďom zo Synchro klubu a najmä Inne, ze to, že mi dovolili zúčastniť sa show takýmto spôsobom. A nezabudnite si pozrieť video na konci príspevku so synchronizovanou show – z dola a z hora!
PS: Pre všetkých foto maniakov, technické detaily, EXIF a nastavenia sú nižšie.


What has to be done to push ONE girl above the water! What a masterpiece :)
Čo všetko je potrebné k tomu, aby sa JEDNO dievča vytlačilo nad vodu! Majstrovský kúsok.


So, gear and set up info: Waterproof camera case is missing in our photo gear collection, but I knew just the guy! My dear neighbor Yves has the case suited to his camera and was so kind to borrow it. While being NIKON DSLR shooter, I have utilized for this purpose mirrorless SONY Alfa 6000 with Meikon Waterproof Camera case and it was a pleasant experience, I have to say! My setting was simple, as I needed to capture as much action as possible, but the light was sooooo limited. So I went with Shutter priority mode with speeds 1/125-1/160 and automatic ISO set to maximum ISO 6400 (which were the most of the shots actually). This caused obviously a lot of noise, but taking the light conditions into a consideration, I have to say Lightroom did pretty good job to de-noise it. And all the rest of the noise has quite a charm for such a session. My white balance was set to special "Underwater Auto", which did decent job, but as I was shooting RAW, I converted all images to BW anyway. Any questions regarding setting? Happy to answer, just leave the comment below.


Čo sa týka výbavy a nastavenia. Vodeodolné púzdro nám v našej výbave chýba (zatiaľ), ale vedel som za kým ísť. Môj drahý sused Yves má púzdro na jeho foťák a bol taký láskavý a požičal mi ho. A aj keď som NIKON DSLR fotograf, v tomto prípade som používal bezzrkadlovku SONY Alfa 6000 spolu s Meikon vodotesnou sadou a musím povedať, že to to bolo príjemný zážitok. Nastavenie bolo pomerne jednoduché, keďže som chcel zachytiť čo najviac akcie ale svetla bolo pritom tak málo! Zvolil som teda režim priority rýchlosti uzávierky (S na väčšine foťákov, len Canon to volá Tv ;) s rýchlosťami medzi 1/125 až 1/160 a s automatickým ISO, nastaveným na maximum ISO 6400 (čo bolo použité vo väčšine prípadov). To mi samozrejme dodalo obrovské zašumenie, ale vzhľadom na dané svetelné podmienky musím teda povedať, že Lightroom odviedol celkom dobrý kus práce na odšumení.  Ten zvyšok šumu, ktorý ostal mi dokonca príde fajn a hodí sa k fotografiám a tejto príležitosti. Na nastavenie vyváženia bielej som zvolil špeciálny podvodný režim (Underwater auto!), ktorý fotil pomerne slušne. Ale keďže som mfotil do RAW, tak som aj tak nakoniec zábery previedol do čiernobielej. Máte nejaké dotazy ohľadom nastavenia? Rád odpoviem ak mi necháte dotaz v komentári.


Interesting fact: Not sure if you knew, but synchro swimmers are not allowed to touch the bottom of the pool. That's a big no-no! In this case pool is 3.5m (11.5ft) deep.
Vedeli ste že, synchro plavci majú zakázané sa dotknúť dna bazénu? To je veľký prehrešok!
Tento bazén bol hlboký 3,5m.

And best part was - of course - at the end. All lights were switched off and girls went to the pool with candles and it was - oh so special!!
Of course, now camera really had troubles to capture anything and I had to quickly extend my shutter speed to 1/30 - 1/80 sec to get at least some decent silhouettes. But to be honest, I have enjoyed it under the water so much anyway!


No a samozrejme to najlepšie na koniec. Všetky svetlá sa na plavárni zhasli a dievčatá nastúpili do bazéna s ozajstnými sviečkami – ach, to bolo tak krásne!!
Samozrejme, teraz už foťák naozaj nestíhal a musel som predĺžiť uzávierku na 1/30 - 1/80, aby som nafotil aspoň nejaké siluety. Ale aby som pravdu povedal, najlepším zážitkoom bola možnosť sa na nich len tak pozerať pod vodou.Thank you all! 
Ďakujeme všetkým!


And here's promised video. A ešte sľúbené videjko.