from my (vast) archive [p52 | w52]

Last theme of this year - and the homework was to go through the library and pick one... The key I have applied was to pick the photo I shot this year, I liked it a lot, but somehow never had a time or a chance to share... So here's one from the local oldies car expo... The one and only - HUDSON HORNET. And those who have seen movie Cars with their kids - they know!! ;)Posledná téma tohto roku - domáca úloha bola vybrať jeden záber z archívu... Išiel som na to tak, že som si prešiel archív a vybral fotku, ktorú som nafotil tohto roku, veľmi sa mi páčila, ale nejako som nemal šancu, alebo čas sa s ňou pochváliť... Takže sa podelím o jeden záber z miestneho zrazu veteránov... Sám, veľký HUDSON HORNET! A tí čo videli film Autá so svojimi deťmi, tak tí vedia!!! ;)

wishing you to build something big in 2016!

Year 2015 is almost over and I wanted to wish you all a peaceful Christmas time and start new year 2016 with something big ahead of you! 

This photo I had on my mind for several weeks, since they've decorated with Christmas lights this big crane at the entrance to our village. Timing was pretty clear, I just had to wait to a) have a time, b) have a perfect weather conditions and c) hoped for the right angle of the crane after the daily shift. All this worked together just last weekend before Christmas and I am so happy TO WISH YOU TO BUILD SOMETHING BIG IN 2016!  ;)

Yours,

Patrik

PS: Few pictures from the preparation, scouting and waiting for the right picture is below...Rok 2015 je takmer za nami a ja som vám chcel všetkým zaželať pokojné Vianoce a aby ste začínali nový rok 2016 s vedomím, že je niečo veľké pred vami!

Tento záber som mal na mysli niekoľko týždňov, odkedy ozdobili vianočnými svetielkami jeden veľký žeriav na vstupe do našej dediny. Načasovanie bolo jasné, musel som si len počkať na a) aby som mal v danej dobe čas, b) aby počasie spolupracovalo, c) aby žeriavnik nechal žeriav v tom správnom uhle na konci pracovnej smeny. Všetko to vyšlo posledný predvianočný víkend a fakt ma teší, že vám všetkým môžem POPRIAŤ ABY STE V ROKU 2016 SPRAVILI NIEČO VEĽKÉ! ;)

Váš,

Patrik

PS: Niekoľko záberov z prípravy, hľadania a čakania na správny záber je nižšie...

sunny day above the heavy fog

I had a beautiful sunny day today whole day! It was quite late afternoon when I've realized it is only in our altitude of 807m above the sea level! Whole area, with just a 100m lower altitude spent a pretty overcast, foggy pre-xmas day. Oh lucky me! ;)  Pretty dark day near the Geneva lake, huh?

Dnes tu bol celý deň nádherný slnečný deň! Až podvečer som prišiel na to, ž to len u nás vo výške 807 metrov nad morom! Celá oblasť pod nami, ktorá bola už len 100 metrov nižšie strávila deň pod pekne zatiahnutou, zamračenou a hmlistou oblohou. Yupí ;) Pekne tmavo okolo Ženevského jazera, čo?people in motion

Syncro swimming is a beautiful sport! Really! And I had an opportunity to visit beautiful Xmas Show of one Syncro club. At the grand finale they swam with real candles in the full dark pool! Wow! What a spectacular view and great opportunity to shoot photo for my project52 - week 48 - people in motion!

Synchronizované plávanie je nádherný šport. Fakt! A mal som tento víkend príležitosť navštíviť jednu skvelú vianočnú show. V záverečnom finále akvabely nastúpili do bazéna s ozajstnými sviečkami do úplne stmavenej plavárne! Úžasný pohľad a skvelá príležitosť nafotiť záber do projektu 52 - týždeň 48 - ľudia v pohybe!

Nikon D810, Nikkor 70-200, f/2.8, 0.5 sec, ISO 400


PS: and this is how ISO 6400 looks like in the fully dark swimming pool. Not bad, huh? Not bad at all! ;)
A takto to vyzerá, keď v úplnej tme je potrebné fotiť s ISO6400. Celkom ujde, čo? ;)

industrial [p52 | w44]

Industrialism started way back... If wikipedia is correct, it is dated to 1760. And it actually means transferring manual work to the machines... At the beginning machines were less sophisticated, as the one I have met. Not actually sure what it has been used for, but I guess some kind of mill? Or manual cloth dryer? Do you have any idea? Let me know!
Industrializácia začala dávno... Ak wikipedia nekecá, tak niekedy v roku 1760. A v podstate ten pojem znamená presun  manuálnej práce na stroje... Zo začiatku pritom stroje neboli veľmi sofistikované, ako napríklad tento, ktorý som nedávno stretol. Nie som si úplne istý na čo bol určený, ale predpokladám, že nejaký mlyn? Alebo nejaká manuálna sušička? Máte niekto nápad? Dajte mi vedieť!