we love synchronized swimming

Synchronized swimming is beautiful and hard sport! And I had a pleasure to photograph my beloved daughter's Synchro Christmas show again. What a pleasure! Equipped with mirrorless SONY Alfa 6000 with Meikon Waterproof Camera case I got very, very close! And I got rewarded... 
PS: Video with "below and above" view is at the very bottom.


Synchronizované plávanie je nádherný a namáhavý šport! A ja som mal tú česť si znova nafotiť Synchro Vianočnú show mojej milovanej dcéry! Aká nádhera! Vybavený so Sony Alfa 6000 a Meikon vodotesným púzdrom som sa dostal naozaj veľmi, veľmi blízko! A odmena ma neminula...
PS: Video s "pod a nad" zábermi je úplne dole.


show must go on

If you ever visit Montreux, Switzerland, you'll probably hear very soon, that this charming city at the Geneva lake was Freddie Mercury's favorite place. So favorite, he bought (and decorated) a flat. And even more importantly - with his Queen mates they bought their own recording studio there! So they spent quite a bit of time around and many great songs and albums you know, were recorded in Montreux! BTW - studio is opened to public now and it is a great experience to visit...
So it is not a surprise, that Freddie's statue has been erected in Montreux, next to a lake and is definitely one of the popular places (to photograph or to meet or to take a selfie ;). It is a less known fact, that this iconic statue (copied then in many other places) has been made by Czechoslovakia born sculptor Irena Sedlecká, who has to flee her own country in 1968 after a shameful occupation by Soviet tanks... So pardon my sentiment, but I have to enjoy once again how things turned out to better later on in November of 1989...

Obviously - with a great view, nice weather, gorgeous sky and sunset timing - I couldn't resist to capture Freddie's and his surroundings as well.


Nikon D810, Nikkor 16-35mm at 24mm, f/8 at 5 sec, ISO 320

Ak niekedy navšívite Montreux vo Švajčiarsku, tak si určite čoskoro dozviete o tom, že toto malebné mestečko na brehu Ženevského jazera bolo obľúbeným mestom Freddieho Mercuryho. Tak si ho obľúbil, že si tam aj kúpil a zariadil vlastný byt. A čo je ešte dôležitejšie - so svojou Queen partiou si tam kúpili vlastné náhravacie štúdio! Takže tam trávili pomerne veľa času a mnoho skvelých pesničiek a albumov, ktoré určite poznáte bolo nahraných práve v Montreux! Mimochdom - štúdio je stále otvorené pre verejnosť a vrelo ho odporúčam navštíviť...
Nie je teda až takým prekvapním, že Freddiemu postavili v Montreux sochu, hneď vedľa jazera a je to obľúbeným miestom (na fotenie, na stretávanie alebo na nafotenie svojky ;) Menej známym faktom je to, že túto ikonickú sochu (ktorá bola skopírovaná na mnohých ďaších miestach) vytvorila sochárka Irena Sedlecká, ktorá sa narodila v Československu a ktorá musela utiecť z rodnej krajiny v roku 1968 po hanebnej sovietskej okupácii... Takže mi odpustite môj sentiment, ale som proste veľmi rád, že sa to znova zlepšilo v Novembri 1989...

No a samozrejme - s takým skvelým výhľadom, pekným počasím, úžasnou oblohou a podvečerným načasovaním - som proste nemohol odolať a nenafotiť si Freddieho a jeho okolie.Beauty of Sunrise

I will keep repeating this - but early morning wake up is so worth it! And of course, that was the case last Saturday when we woke up for our Photo walk dedicated to Beauty of sunrise. And beauty it was! Great clouds, orange color, dusky sky, ever changing weather - and of course - group of fantastic enthusiasts eager to wake up so early on Saturday morning! Oh yeah - and a bit of walk too ;)
And do you see that red light on the strong foreground subject (rocks I mean ;)? Well, that was actually created by an accident initially, when I have pointed with my red colored headlight during an exposure! White light would probably ruin the photo, but when I saw the results I was "WOW!" and we repeated this light-painting several times... Thank you Jane, Emily, Tony, Joe, Rick and Giuliano!

Nikon D810, Nikkor 24-70mm @ 24mm. 
Budem to opakovať dookola - ale skoré ranné vstávanie stojí fakt za to! A bolo tomu tak samozrejme aj minulú sobotu, keď sme vstali skoro ráno na našu Photo walk zameranú na Krásu východu slnka. A bola to teda krása! Skvelé mraky, oranžová farba, modrá obloha, stále sa mieniace počasie - no a samozrejme - skupina skvelých foto nadšencov, ktorí neváhali si v sobotu privstať! No a ešte aj trochu tej prechádzky k tomu ;)
A vidíte to červené svetlo na tom výraznom prvku v popredí (mám na mysli tie kamene;) Nuž, to vzniklo celé vlastne náhodou, keď som sa otočil so svojou čelovkou zapnutou na červeno smerom na kamene počas 15 sekundovej expozície! Biele svetlo by pravdepodobne pokazilo záber, ale keď som videl výsledok, tak som bol "WOW!" a museli sme toto maľovanie svetlom zopakovať niekoľkokrát... Ďakujem vám Jane, Emily, Tony, Joe, Rick a Giuliano!

bardejov is spinning too

I am very proud of my home town, beautiful Bardejov. Old and well preserved city at UNESCO heritage list. Always happy to get back home - and find a new way to photograph it. As this is my season of night and star trails photography I wanted to see, if I would be able to capture stars above the heart of the city - main square with iconic City Hall and St. Giles Basilica.
I have pointed camera towards the North to have the center of spinning in the middle of the picture and yet I have included the rest of the square at the bottom, thanks to quite wide 16-35mm lens.
And then just waited for two hours with my dad and friend Milan (thanks both!) - just chatting in the middle of the city. Once I have collected 190 images (see below), we packed and back at home I was immediately amazed when my camera spit out the first results! Those spinning circles just accent the city itself, you gotta agree... Enjoy it!
PS: Join me for my night photo workshop and I'll be happy to share, how to photograph and produce such images. More info about workshop here.

Nikon D800, Nikkor 16-35mm @ 16mm, f/11, 190 x 30 sec, ISO 320

Som vždý hrdý na svoje rodné mesto, nádherný Bardejov. Staré ale pritom zachovalé mesto na Unesco zozname kultúrneho dedičstva. Vždy sa rád domov vraciam - a vždy rád hľadám nové spôsoby ako ho nafotiť. A keďže som momentálne zaťažený na fotenie nočnej oblohy a krásnych hviezdnych čiar, tak som chcel vyskúšať, či by som dokázal zachytiť hviezdy nad srdcom mesta - starobylým námestím s ikonickou radnicou a Bazilikou sv. Egídia.
Zamieril som fotoaparát na sever tak, aby som stred rotácie mal uprostred záberu a pritom aby som stále mal celé námestie v spodnej časti - a to vďaka širokému 16-35mm objektívu bolo ľahké.
No a potom som si už len počkal dve hodinky s mojím otcom a kamarátom Milankom (veľká vďaka ešte raz za spoločnosť!) - a len tak sme kecali uprostred námestia. Keď som nazbieral 190 záberov (viď nižšie), tak sme to zbalili a doma som bol hneď očarený z toho, čo mi to z foťáku vyliezlo! Tie točiace sa kruhy nádherne zvýrazňujú krásu mesta, to musíte uznať... Užite si!
PS: Pridajte sa ku mne na môj nočný workshop a rád sa s vami podelím ako sa fotia a spracúvajú takéto zábery. Viac info o workshope tu.about a girl and horse

Photographing horses has a special dynamic which is hard to replicate with other animals. Especially when they are in a motion - you have to appreciate how 500kg can smoothly move, run and jump with all elegance! But usually you do not have the opportunity to get first perfect shots right or ask their riders to repeat that last jump, so you can get a better angle! Try that during your next steeplechase visit ;) So when Jane and Jessica approached us with an idea to have Photo walk dedicated to horse riding - I knew immediately: This is it!
Jessica is a wonderful, patient and photogenic horse rider and Quinta's is her best buddy, who enjoys every minute with her and is very patient too!
Quinta's stables are located in a picturesque valley with even more picturesque mountains in background. And weather? Well, nice, sunny, but still with a snow at the top of the mountains. Can it get any better? Actually yes - Jessica and Quinta's really showed off and everybody in our Photo Walk group were able to get great pictures. Thank you Jess and Jane! And please pass a little carrot to Quinta's as a token of our appreciation ;)
PS: All pictures taken with Nikon D800. As we had a lot of sun, we were able to keep ISO down to 100-200 and still get a short shutter speeds between 1/1000 - 1/2000 to freeze the action.


Fotenie koní má špeciálnu atmosféru, ktorá sa dá ťažko navodiť pri fotení iných zvierat. Obzvlášť keď sú v pohybe - vtedy musíte oceniť eleganciu s akou sa 500kg dokáže pohybovať, bežať a skákať! Zvyčajne ale nemáte príležitosť nafotiť hneď prvý záber perfektne alebo požiadať jazdca aby zopakoval ten posledný skok, aby ste malo lepší uhol! Skúste to nabudúce, keď budete na steeplechase ;) Preto, keď za nami prišla Jane a Jessica s nápadom pripraviť Photo walk zameranú na fotenie koní, tak mi hneď bolo jasné, že to bude stáť za to!
Jessica je skvelá, trpezlivá a fotogenická jazdkyňa a Quinta's je jej najlepší priateľ, ktorý si s ňou užíva každú minútu a je tiež veľmi trpezlivý!
Quintove stajne sú v malebnom údolí a takmer gýčovými horami v pozadí. A počasie? Nádherne, slnečno a pritom stále so snehom hore na kopcoch. Mohli sme si priať niečo lepšie? Nuž vlastne áno - Jessica s Quintom sa krásne predviedli a všetci na našej Photo walk si nafotili skvelé zábery. Ďakujeme Jess a Jane! A prosíme aby ste poslali jednu malú mrkvičku Quintasovi ;)
PS: Všetky zábery boli nafotené s Nikon D800. Keďže sme mali kopec slnka a svetla, mohli sme v pohode udržiavať nízke ISO okolo 100-200 a pritom sme dosiahli krátke časy medzi 1/1000 - 1/2000 sekúnd na zmrazenie akcie.

under the bridge

Under the bridge is my favorite song, but going literally under the bridge it's worth to go to get nice shots. Okay, a bit further away it's also worth it. But the main point is - when there is an inclement weather - get out to shoot! There are pretty good chances for a fantastic shots. Big clouds, colorful sunset, rainbows, wind... you name it! In my case, sky was so dark, that it looked it will start to rain any moment. But strong wind not only carried those clouds away, but took them so fast, that even 30 seconds exposure created smooth sky usually made during 4 minutes exposure.
Enjoy my view at Bratislava's castle (not only taken under the bridge...).

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 24 mm, f/10 @ 10 sec, ISO 200
Pod mostom je moja obľúbená skladba od RHCHP, ale dostať sa doslova pod most stojí za to, aby človek získal skvelé zábery. OK, tak aj trošku ďalej od mosta stojí za to. Najdôležitejšie na tom ale je to, že ak je vonku nepríjemné počasie, tak treba ísť z domu a fotiť! Je dosť veľká šanca na získanie skvelých záberov. Veľké mraky, farebný západ slnka, dúha, vietor... na čo si spomeniete. V mojom prípade keď som vychádzal z domu, bola obloha tak tmavá, že búrke doslova viseli nohy. Ale silný vietor to všetko nakoniec nielenže rozfúkal, ale hnal ich preč tak rýchlo, že aj 30 sek expozícia vytvorila krásne hladké nebo, ktoré zvyčajne trvá nafotiť 4 minúty.
Užite si môj pohľad na Bratislavský hrad (nafotený nielen pod mostom...).

Nikon D800, Nikkor 16-35mm @ 16 mm, f/22 @ 1/20 sec, ISO 100


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 24 mm, f/22 @ 30 sec, ISO 50


Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 35 mm, f/9 @ 4 sec, ISO 200Work the subject

During all our workshops, whether they are online or in person, we are repeating all the time one of our mantra: "Work your subject!". What is that? That's just a simple concept of staying with your subject and NOT walking away after a first shot. It happened many many times. You find something sexy, you'll take a picture and then you will walk away with a satisfaction "I got a nice shot". Well, that might be true, but I am 105% confident, you would be able to find few more, unexpected shots of the very same subject. So just stay, and work it! Find another angle, go low, get closer or use a different lens. You will be surprised what will be revealed! 
Below is my recent example taken during last weekend workshop, when we were working a nice colorful bike. Getting low and close I have found this beautiful "red piano" ;) So happy I have not walked away after the first shot...

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 35mm, f/3.2, 1/1000 sec, ISO 200

Počas všetkých našich workshopoch, bez ohľadu na to či sú online alebo priamo v teréne, dookola opakujeme našu mantru: "Vyšťav svoj objekt na maximum". A čo tým máme na mysli? Je to vlastne jednoduchý koncept, kde silno odporúčame ostať so svojim foto objektom a NEODÍSŤ hneď po prvom zábere. A  pritom sa to stáva toľkokrát. Nájdete niečo zaujímavé a fotogenické, zamierite fotoaparát, odfotíte... a potom odkráčate ďalej a dobrým pocitom "mám skvelý záber". Áno, to je určite pravda - ale som na 105% presvedčený, že by ste mohli získať niekoľko ďalších neočakávaných záberov toho istého objektu! Pritom stačí len ostať a pracovať s objektom ďalej. Nájsť iný uhol, kľaknúť si a fotiť zospodu, priblížiť sa alebo vytiahnúť iný objektív. Budete prekvapený, koľko toho objavíte!
Tento záber vyššie je príkladom, ktorý som nafotil minulý víkend na workshope, keď sme šťavili tento krásny farebný skúter. Kľakol som si a priblížil sa a objevil som tento krásny "červený klavír" ;) Ani neviete aký som rád, že som neodkráčal po prvom zábere...
p52 | centered composition (w18/52)

This week theme of my beloved (but too much neglected) project52 is centered composition. Lucky me - being that week in Tuscany where take a photo with this topic (actually, any topic ;) was really easy. Two candidates are here...


Florence, Italy | Nikon D810, Nikkor 24-70 @ 27mm, 1/160 sec at f/11, ISO 250
V mojom obľúbenom (ale riadne zanedbávanom) projekte 52 bola tento týždeň téma stredová kompozícia. Mal som to šťastie, že som bol práve v Toskánsku, kde nafotiť takýto záber (koniec koncov akýkoľvek ;) nebol vôbec problém. Dvaja kandidáti z užšieho (stredového) kola...

D'Orcia, Italy | Nikon D810, Nikkor 16-35 @ 25mm, 1/200 sec at f/13, ISO 200

tulips (happy mother's day!)

Flowers are very likely the most photographed subject. They do not run away, they stay where you put them, they are colorful, have a nice shape, everybody loves them. That's why - as being such an "easy" subject - photo stock agencies are overflown with flower pictures and most of them put a ban on adding more new flowers shots. That would suggest, one should stop photograph flowers. But you know what? So what. I love flowers and have to admit, when I got my chance to enjoy full garden of fresh tulips, I couldn't resist. I have actually took a whole bunch of other photo-friends and we had a blast during our Tulip Photo walk! You don't have to go to Holland to enjoy fields of tulips (even though, that must be overwhelming experience!), just look around you.

All those tulips below are dedicated to mothers. To my mother (hello čminka), to mother of my children (hello babe) - and to all of you mothers everywhere! Happy mother's day.

Multi exposure shot, made of two shots, straight in the camera

Kvety sú asi najviac fotografovaným objektom. Nikam neutečú, ostanú tam kam si ich položíte, sú krásne farebném ,ajú pekný tvar a každý ich zbožňuje. Asi preto, že sú to také ľahké objekty na fotenie, tak fotobanky už napríklad neprijímajú nové zábery s kvetmi. Človek aby prestal fotiť kvety, že veď už aj tak bolo všetko nafotené, však? Ale viete čo? Kašlať na to. Mám rád kvety a musím sa priznať, že keď som mal príležitosť vyblázniť sa v záhrade plnej tulipánov, tak som neodolal. Dokonca som dotiahol partiu fotografov a mali sme skvelú Tulipánovú Foto walk/prechádzku! Fakt nemusíte ísť do Holandska aby ste si užili lány tulipánov (aj keď to asi musí byť skvelý zážitok), stačí keď sa poobzeráte okolo seba.

Všetky tieto tulipány sú venované matkám a maminám a mamičkám. Mojej mamine (ahoj čminka), mamine mojich detí (ahoj láska) - a všetkým vám maminám kdekoľvek! Krásny deň matiek.


Laying down in the middle of the public garden