travelling | black and white challenge #5 | project52, week 25

Fifth and the last Black and white challenge. And again at the same time delivering the theme of the project 52 "travelling". Several other pictures has been taken at this wonderful location in Burgundy, France (see here). And we had just a fantastic pre-stormy afternoon at this field with hay bales. The word "pre-stormy" is important here as you can notice at the sky... Thanks again to Marketa for nomination to this challenge!


Piata a posledná fotka do čiernobielej výzvy! A zároveň znova aj záber do projektu 52, tentokrát na tému "Cestovanie". Už som niekoľko záberov vytiahol z tejto úžasnej lokality v Burgundsku, vo Francúzsku (viď tu). Mali sme úžasné pred-búrkové popoludnie na lúke plnej ballíkov slamy... A myslím, že najdôležitejšie je tu slovo "pred-búrkové", ako môžte vidieť na oblohe a mrakoch. Díky Markéte ešte raz za nomináciu!

50 shades of gray | black and white challenge #4 | project52, week 20

Black and white challenge. And at the same time finally delivering the theme of the project 52-
50 shades of gray. No archive, picture taken today morning for the very specific purpose of the challenge! Inversion temperatures, morning weather and fast moving fog created this dreamy beauty...Čiernobiela výzva pokračuje. A zároveň plním aj zadanie č.20 z projektu 52, ktorého téma je 50 odtieňov šedej! ;) Žiaden archív, tenktorát záber, ktorý som nafotil dnes ráno presne na tento účel! Inverzné počasie v kombinácii s teplotou, ranným počasím a rýchlo miznúcou hmlou vykúzlilo túto nádheru...

bonifacio | black and white challenge #3

Black and white challenge #3. Now, for the first time picture uploaded specifically for the challenge, not fished out of the library...
This is the cave with stone statues at the very end of King Aragon's Stairways in Bonifacio, Corsica. What a trip! Well, if you are following my blog closely, you are aware that I have fallen in love with Corsica... And whole Stairway trip was just... amazing!Čiernobiela výzva č. 3. A po prvykrát nahrávam originálny záber a nevyťahujem z archívu...
Toto je jaskyňa s kamennými mohylami na samotnom konci schodišťa kráľa Aragona v Bonifáciu na Korzike. Ach, to bol nádherný výlet. Tí, ktorí sledujú moj blog, tak im je jasné, že som sa zamiloval do Korziky... A tento jedinečný výlet proste stál za to...!

auckland | black and white challenge #2

Continuing with my black and white challenge. For the street photography is black and white somehow natural... This one was made at my trip to Otara market in Auckland, New Zealand. It was GREAT place for roaming and photo-enjoying. But when I later told my kiwi friends where I was, all of them shockingly asked: WHERE the heck have you been? Apparently it is not the most safest and top recommended place for tourist in Auckland. Anyway. This young man and his grandma worth the trip! ;)Pokračujem druhým dňom s čiernobielou výzvou. K street fotografii tá čiernobiela proste pasuje... Túto som nafotil počas výletu na Otara trh v Aucklande na Novom Zélande. Bolo to FANTSASTICKÉ miesto na foto vychádzku, fakt som si to užil. Ale keď som potom svojím kiwi kamarátom povedal kde som bol, tak sa chytali za hlavu, že TOTO definitívne nie je miesto, kde by sa mal turista sám vybrať. Ale tento mladý muž so svojou starou mamou za to stáli! ;)

black and white challenge #1

I have been nominated by Marketa for the black and white challenge. To post five black and white pictures. You know me, I am a color guy, you won't find a lot of black and white images in my portfolio. However, I have accepted the challenge! It will give me the opportunity to go through my library (it is allowed!) and maybe even to process few of the newer ones in BW only...

OK, So here we go, #1. My all time favorite - Naked ladies, aka unbelievable morning sand dunes in absolutely unique and stunning Death Valley, CA!Bol som nominovaný Markétou do Čiernobielej výzvy. Musím sa pochváliť piatimi svojimi čiernobielymi zábermi. Ako ma poznáte, som oveľa viacej na farby, nenájdete veľa ČB záberov v mojom portfóliu. Ale možno práve preto som výzvu prijal! Aspoň mi to dá priležitosť si prejsť portfólio (to je dovolené!) a možno aj spracovať niekoľko novších úlovkov do čiernobiela...

OK, takže, záber #1. Moja dlhodobá favoritka - Nahé ženské, alebo neuveriteľné ranné pieskové duny v jedinečnom Death Valley v Kalifornii!

ode to lemon - project 52 | week 29

I have started this year's project 52 with a mold in our fridge (see here) and by posting following pictures it might look we are quite messy household. But trust me - that is NOT true! ;) It just sometimes happens... You know, fridge might have a mysterious corners and lemon might be not needed for a week... But then, oh man, it is a joy to take a picture of it!  So yes, it is an ODE TO LEMON and its beauty ;)

Thanks Monika for a cool tip!


Tento rok som projekt 52 otváral záberom na pleseň v našej chladničke (viď tu) a tak pridanie týchto fotografií by mohlo vytvoriť dojem, že v našej domácnosti panuje bordel. Ale verte mi – to v žiadnom prípade NIE je pravda! ;) To sa proste len niekedy tak vyvrbí. Však viete, chladničky niekedy mávajú také tajomné zákutia alebo proste človek niekedy nepotrebuje citrón aj celý týždeň...
Ale potom - to je ale skvostný objekt na fotenie, však?! Je to tak, ÓDA NA CITRÓN v plnej kráse ;)

A ďakujem Moničke z cool tip!
kids were here - project 52 | week 26

That was an easy topic to pick up. It was just a matter of a proper moment. As they happen to be here, and then there...
During our holidays, we spent also two day in Tuscany, Italy and visited Pisa with famous Leaning tower. Gosh!!! It really is leaning quite a lot!!
Anyway, when we promised kids, that they will have real Italian pizza in Pisa - you should see the speed they picked up! ;) And pizza was just gorgeous!BOLI TU DETI - Toto bolo ľahká téma, bola to len otázka správneho načasovania, keďže oni naozaj zvyknú byť chvíľu tu a potom zase tam ;)
Počas dovolenky sme strávili dva dni aj v Toskánsku a navšívili aj Pisu s jej slávnou šikmou vežou. Koxo!! Neuveriteľné ako sa fakt nakláňa!!
Nuž, ale keď sme deťom sľúbili, že di dáme pravú talianskú pizzu, priamo v Pise - čéče, tí ale pridali do kroku! ;) A musím ešte pre úplnosť dodať, že pizza bola absolútne skvelá!

project 52 | week 28 - view from the window II.

Continuing (re) exploring pictures from Corsica trip and I have realized that I have two more shots to include under "View from the window", probably even more poscard-ish ;)
First one has been taken on the one of the 189 steps of King's Aragon staircase in Bonifacio.
(Co-star: Silverwind cruise, in the very background Sardinia...)


And that one, on the opposite side of the Bonifacio city, with the view into a natural inner harbor.
Red boat was just eye-catching and irresistible...


Pokračujem v znovu objavovaní fotiek z Korziky a narazil som na zábery, ktoré ešte spadajú pod tému "Pohľad cez okno", dokonca sú ešte hádam aj viac pohľadnicovejšie ;) 
Prvá nafotené na jednom zo 189 schodoch kráľa Aragona v Bonifaciu.
Vo vedľajšej úlohe: výletná loď Silverwind a vo veľmi vzidalenom pozadí už Sardínia...
A druhá je fotená na opačnej strane mestečka Bonifacio, s výhľadom na prírodný, vnútorný záliv.
Tá červená proste bola neprehliadnuteľná a neodolateľná...

project 52 | week 28 - view from my window

Got back from our "summer" holidays in October. Downloaded 1920 pictures (82GB!) which we have collectively taken together with Monika...
Oh Corsica, I miss you so much! We had just fantastic times! I know I am going to provoke, but I can't help!
25-29C all the time at the end of October, water around 23C and we were swimming and enjoying sea everyday! Beaches? Incredible! But most of all, we just had a beautiful and relaxing time! My first time ever in Corsica and I want to go back immediately! Love it!! OK, enough exclamation marks ;)
So, to stay in project 52 theme, here's a "View from our window"....You can for sure expect much more pictures soon, because Corsica was photogenic and we have enjoyed taking pictures there... Morning, during a day, evening and even during a middle of the night. Stay tuned...

Tak sme sa vrátili z našej "letnej" októbrovej dovolenky. Stiahol som 1920 fotiek (82GB!), ktoré sme s Monikou spolu nafotili... Oh, Korzika! Už teraz mi chýbaš! Mali sme sa fantasticky! Viem, že provokujem, ale nemôžem si pomôcť! 25-29C každý deň - na konci októbra, voda okolo 23C, akurát na každodenné kúpanie a čľapkanie sa! Pláže? Proste neuvriteľné! Ale čo bolo najdôležitejšie, mali sme sa proste úplne skvelo a strašne sme si oddýchli! Bola to moja prvá návšteva Korziky a už teraz sa chcem vrátiť! Úžasné! OK, dosť bolo výkričnikov ;)
Takže, aby som ostal v rámci témy projektu 52 - tak pridávam "Pohľad z okna"...
Už čoskoro začne pribúdať mnoho ďalších záberov, nakoľko Korzika bola úplne fotogenická a užili sme si to aj po fotografickej stránke... Ráno, cez deň, podvečer, večer, o polnoci... Ostaňte naladení!