Breath for your life!

If you ever wondered whether synchronised swimming is an easy sport, then don't. It is like running 1000m under 4 minutes and being able to gasp a breath only every 30 seconds! Our daughter is enjoying that and we love watching her shows and competitions.
And even though a long days spent far away from home might get really long, there are a lot of photo opportunities (aside of playing Candy crush and Mario Run! :). Last weekend I have focused on architecture first (see here) and then decided to take images, full of splashing water and girls jumping high - just to demonstrate the beauty and hardship of the sport!

Now, to capture it, I wanted to be all about freezing the action. And as all mermaids were pretty fast, I needed my shutter speed to be shorter than 1/640 seconds - or safer to be around 1/1000.
Secondly, to get them isolated from the busy background, my telephoto lens was crucial to help with that. But with time of 1/1000 sec and shorter I didn't have to at least worry about handholding.
Obviously, with a quite limited light inside the pool (and overcast day outside) my ISO had to be cranked up quite high, into 2000 - 2500 values! Thankfully, my Nikon D800 is handling noise still pretty well and a little "denoise" in LR smooth it nicely.
Now, to get a proper nice action shots, you need to "get the rhythm" and follow performers. This is very much valid for any kind of sport. Following closely girls with eye glued to the viewfinder. Finger ready on the shutter. And most of all - anticipate! Will they go right or left? Do they plan to do high jump or just to stick out legs? After a while, you'll get the sense... Like, when they all go quite deep, that means they are building a tower to throw one of them high above the water. That's a signal to get ready and fire in a continuous mode... ;)

Here's a selection of what I was able to capture within half an hour - Enjoy!
PS: All pictures: Nikon D800, Nikkor 70-200, f/2.8-f/3.2, 1/640-1/1000 sec, ISO 2000-2500


Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, či je synchronizované plávanie ľahkým športom, tak vedzte že ste na omyle. Skúste si zabehnúť 1000m pod 4 minúty a pritom sa nadychovať len každých 30 sekúnd! Naša dcéra sa tomu intenzívne venuje a my si celkom užívame jej show a preteky. 
A aj keď je celý deň strávený mimo domova riadne dlhý, človek má k dispozícii kopec foto možností (okrem hrania Candy Crush a Mario Run! :) Minulý víkend som sa sústredil najprv na architektúru (viď tu) ale potom som sa rozhodol si nafotiť aj niekoľko akčných záberov, plných špliechania vody a vysoko skákajúcich dievčat - aby som mohol zachytiť krásu a náročnosť tohto športu!

Aby som to nafotil, chcel som aby to bolo hlavne o zmrazení pohybu. A keďže milé morské víly boli riadne rýchle, musel som využívať rýchlosť uzávierky najmenej 1/640 sekundy - alebo pre istotu aj 1/1000. Za druhé, aby sa mi podarilo odizolovať dievčatá od rušivého pozadia, tak som si pomáhal teleobjektívom. Chvalabohu s časmi okolo 1/1000 sekundy som aspoň nemusel riešiť držanie foťáku v ruke. Samozrejme, s pomerne slabým svetlom na plavárni (a zamračeným dňom vonku) som musel ISO vytúrovať do hodnôt 2000-2500. Môj Nikon D800 ale zvláda šum pomerne dobre a trochu odšumenia v LR záberom prospelo.
Najdôležitejšie však bolo dostať čo naj-akčnejšie zábery, pre ktoré bolo nutné "nabrať rytmus" a pozorne sledovať akvabely. Toto samozrejme platí pre akýkoľvek šport. Stačilo však chvíľu pozorovať dievčatá s okom prilepeným na hľadáčik a prstom pripraveným na spúšti. A nado všetko - čo najlepšie predpovedať ich pohyb. Pôjdu doprava alebo doľava? Plánujú vysoký skok alebo len vystrčia nohy z vody? Pochvíľke to ale vysledujete... Ako napríklad, keď sa ponoria hlboko pod vodu, tak to znamená, že idú stavať vežu, aby mohli jednu z nich vyhodiť nad hladinu. A to bol môj signál aby som sa pripravil a stláčal spúšť v kontinuálnom móde... ;)

A tu je výber z toho, čo sa mi podarilo nafotiť za cca pol hodinku...
PS: všetky zábery: Nikon D800, Nikkor 70-200, f/2.8-f/3.2, 1/640-1/1000 sec, ISO 2000-2500

curves and lines (and a boy!)

Being a passionate supporter of your daughter's synchro swimming hobby means sometimes spending whole days at distance places and just "kill the time". Thankfully, some of those places are pretty nice architectural pieces and so "killing" is actually quite fun. While swimmers were preparing for a final "grand defilé", I walked around a pool and pointed to a various angles looked for sexy curves and lines of the pool roof structure. And for one specific shot I have call my big guy for a help - adding a human element to otherwise clean and empty image is so powerful, isn't it?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/320s, ISO400
Keď ste vášnivým podporovateľom koníčka, ktorému prepadla vaša dcéra a tým športom je synchronizované plávanie, tak mnoho vašich víkendových dní bude na miestach ďaleko od domova a budete hľadať spôsob ako stráviť celý deň inak ako len posedávaním a hraním Candy Crash (alebo Mario Run!) na mobile. Chvalabohu, mnoho týchto miest sú krásne architektonické kúsky a tak zabíjanie nudy (keď sa nesúťaži samozrejme!) je celkom zábavné. Preto v sobotu, keď sa plavci pripravovali na záverečné defilé, som sa prechádzal a mieril s objektívom do rôznych uhlov a vyhľadával som sexy krivky a línie na konštrukcii strechy bazéna. A potom som si ešte na jeden špecifický záber povolal svojho veľkého pomocníka - pridanie ľudského elementu do inak čistého a prázdneho záberu tú fotografiu riadne zvýraznilo, čo poviete?

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/125s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO640

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/100s, ISO800

Nikon D800, Nikkor 24-70 @70mm, f/4.5 at 1/200s, ISO640