from my (vast) archive [p52 | w52]

Last theme of this year - and the homework was to go through the library and pick one... The key I have applied was to pick the photo I shot this year, I liked it a lot, but somehow never had a time or a chance to share... So here's one from the local oldies car expo... The one and only - HUDSON HORNET. And those who have seen movie Cars with their kids - they know!! ;)Posledná téma tohto roku - domáca úloha bola vybrať jeden záber z archívu... Išiel som na to tak, že som si prešiel archív a vybral fotku, ktorú som nafotil tohto roku, veľmi sa mi páčila, ale nejako som nemal šancu, alebo čas sa s ňou pochváliť... Takže sa podelím o jeden záber z miestneho zrazu veteránov... Sám, veľký HUDSON HORNET! A tí čo videli film Autá so svojimi deťmi, tak tí vedia!!! ;)

wishing you to build something big in 2016!

Year 2015 is almost over and I wanted to wish you all a peaceful Christmas time and start new year 2016 with something big ahead of you! 

This photo I had on my mind for several weeks, since they've decorated with Christmas lights this big crane at the entrance to our village. Timing was pretty clear, I just had to wait to a) have a time, b) have a perfect weather conditions and c) hoped for the right angle of the crane after the daily shift. All this worked together just last weekend before Christmas and I am so happy TO WISH YOU TO BUILD SOMETHING BIG IN 2016!  ;)

Yours,

Patrik

PS: Few pictures from the preparation, scouting and waiting for the right picture is below...Rok 2015 je takmer za nami a ja som vám chcel všetkým zaželať pokojné Vianoce a aby ste začínali nový rok 2016 s vedomím, že je niečo veľké pred vami!

Tento záber som mal na mysli niekoľko týždňov, odkedy ozdobili vianočnými svetielkami jeden veľký žeriav na vstupe do našej dediny. Načasovanie bolo jasné, musel som si len počkať na a) aby som mal v danej dobe čas, b) aby počasie spolupracovalo, c) aby žeriavnik nechal žeriav v tom správnom uhle na konci pracovnej smeny. Všetko to vyšlo posledný predvianočný víkend a fakt ma teší, že vám všetkým môžem POPRIAŤ ABY STE V ROKU 2016 SPRAVILI NIEČO VEĽKÉ! ;)

Váš,

Patrik

PS: Niekoľko záberov z prípravy, hľadania a čakania na správny záber je nižšie...

sunny day above the heavy fog

I had a beautiful sunny day today whole day! It was quite late afternoon when I've realized it is only in our altitude of 807m above the sea level! Whole area, with just a 100m lower altitude spent a pretty overcast, foggy pre-xmas day. Oh lucky me! ;)  Pretty dark day near the Geneva lake, huh?

Dnes tu bol celý deň nádherný slnečný deň! Až podvečer som prišiel na to, ž to len u nás vo výške 807 metrov nad morom! Celá oblasť pod nami, ktorá bola už len 100 metrov nižšie strávila deň pod pekne zatiahnutou, zamračenou a hmlistou oblohou. Yupí ;) Pekne tmavo okolo Ženevského jazera, čo?people in motion

Syncro swimming is a beautiful sport! Really! And I had an opportunity to visit beautiful Xmas Show of one Syncro club. At the grand finale they swam with real candles in the full dark pool! Wow! What a spectacular view and great opportunity to shoot photo for my project52 - week 48 - people in motion!

Synchronizované plávanie je nádherný šport. Fakt! A mal som tento víkend príležitosť navštíviť jednu skvelú vianočnú show. V záverečnom finále akvabely nastúpili do bazéna s ozajstnými sviečkami do úplne stmavenej plavárne! Úžasný pohľad a skvelá príležitosť nafotiť záber do projektu 52 - týždeň 48 - ľudia v pohybe!

Nikon D810, Nikkor 70-200, f/2.8, 0.5 sec, ISO 400


PS: and this is how ISO 6400 looks like in the fully dark swimming pool. Not bad, huh? Not bad at all! ;)
A takto to vyzerá, keď v úplnej tme je potrebné fotiť s ISO6400. Celkom ujde, čo? ;)

industrial [p52 | w44]

Industrialism started way back... If wikipedia is correct, it is dated to 1760. And it actually means transferring manual work to the machines... At the beginning machines were less sophisticated, as the one I have met. Not actually sure what it has been used for, but I guess some kind of mill? Or manual cloth dryer? Do you have any idea? Let me know!
Industrializácia začala dávno... Ak wikipedia nekecá, tak niekedy v roku 1760. A v podstate ten pojem znamená presun  manuálnej práce na stroje... Zo začiatku pritom stroje neboli veľmi sofistikované, ako napríklad tento, ktorý som nedávno stretol. Nie som si úplne istý na čo bol určený, ale predpokladám, že nejaký mlyn? Alebo nejaká manuálna sušička? Máte niekto nápad? Dajte mi vedieť!kiev straight out of the camera

Sometimes - you just point and shoot. Timing and light is so perfect, you don't need to do anything else. Like in this shot from Kiev, Ukraine. Just before getting into a car I have noticed this cool colors and silhouettes and it all worked so well. So my job was easy. Just point - and shoot ;) Don't ask me why, but I like this photoe very much! Tone, colors, streetlights, billboards, rendering from blue to orange - and I still remember the magic moment. Thanks Alyona for being my guide that evening!
PS: And oh yes - the title is correct. This is straight out of the camera. Not a single touch in Lightroom...Niekedy - proste len stačí namieriť a stlačiť spúšť. Načasovanie a svetlo je také skvelé, že nie je potrebné spraviť vôbec nič viac. Ako na tomto zábere z Kyjeva! Ako som nasadal do auta na parkovisku, tak som si všimol tieto skvelé farby, siluety a ako to všetko spolu ladilo. Takže moja úloha bola viacmenej jednoduchá. Len namieriť - a nafotiť. A nepýtajte sa ma prečo, ale proste mám rád tento tón, farby, pouličné lampy, billboardy, ten prechod z modrej do oranžovej - a stále si pamätám ten magický moment, ktorý trval len pár minút. A vďaka Alyone, že bola mojím sprievodcom v ten večer!
PS: A áno, názov článku je pravdivý. Tento záber takto vyliezol z foťáku. Ani jediný ťuk v Lightroome...

upside down [p52 | w47]

This actually was a by-product of my hunting for "about a coffee" pictures (see week 46).
Well, I think it fits better here - to "Upside down" theme, what yo think? ;)Toto bol vlastne vedľajší produkt pri fotení "o káve" (viď téma z týždňa 46). A myslím si, že sa tu hodí lepšie, čo poviete?


about a tea [p52 | w46]

A bit simple composition this week. Theme is "about a coffee or tea" and while main picture is mainly about a tea, two others below are moving more towards the coffee area... Very close theme for me, as a day without an espresso is a tough day. Not many of them though! :)


Pomerne jednoduchá kompozícia tento týždeň. Téma je O káve alebo o čaji a aj keď hlavný záber (vyššie) je hlavne o čaji, ďalšie dva nižšie sa presúvajú smerom ku káve. Veľmi blízka téma pre mňa, nakoľko deň bez espressa je pre mňa teda ťažkým dňom. Chvalabohu ich nie je veľa! ;)"z" for zagreb

Another letter to my project alphabet - now let's move at the end of the alphabet to the last letter.
Z for Zagreb (yes, that one in Croatia). One Friday afternoon and early Saturday morning. Small, but such a vibrant city! Beautiful landscape, great people, excellent food, wonderful and very colorful public transportation...
Big thanks goes to my new friend Joe, who didn't hesitated for a moment, when I asked him to come early morning and open especially for me the Zagreb's Eye Viewpoint - Vidikovac! And that was a great call as I got several unique shots! And as a bonus - breakfast with Joe and local delicacy "burek"... Oh my, that was really delicious! 
Enjoy too - my view at Zagreb.
Ďalšie písmeno do môjho projektu Abeceda - tentokrát sa presunieme na koniec abecedy, na posledné písmeno. Z ako Záhreb (áno, ten v Chorvátsku). Stačilo mi jedno piatkové popoludnie a sobotné skoré ráno. Tak malé a pritom tak príjemné mesto! Nádherné scenérie, skvelí ľudia, úžasné jedlo, báječná a najmä veľmi farebne výrazná hromadná doprava...
Veľká vďaka ide môjmu novému kamarátovi Joevi, ktorý nezávahal ani na chvíľu, keď som mu navrhol, či by nechcel prísť otvoriť len pre mna v sobotu skoro ráno vyhliadkovú vežu Záhrebské Oko - Vidikovač.  A to bol skvelý nápad, lebo som tam nafotil niekoľko unikátnych záberov! A ako bonus som získal raňajky s Joeom, ktorý mi ponúkol lokálnu úžasnú a čerstvo upečenú špecialitu "burek"... Och, to bolo mňamkové!
Užite si tiež Záhreb - tak ako som ho videl ja.


Všetky zábery zo Záhrebu nájdete aj mojom webe - kliknite tu!view from above [p52 | w30]

This shot was actually developing for a while. We actually went to City Musem in St. Louis (huge playground for kids and grownups and we enjoyed it tremendously). Then I was shooting for some different project and ended with this guy in my viewfinder. Couldn't resisted... Only dilema was under which theme I should file it? Frame in the frame? Portrait without the eyes? I've chose View from above... BTW, do you know what are those colorful "things" in the left top corner?

Nikon D800, 24-70mm @ 62mm, f/2.8, 1/30s, ISO 3200 (!)
Kým som sa k tomuto záberu dopracoval, tak to chvíľu trvalo. Pôvodne sme sa vybrali do City múzea v St. Louis (to je vlastne obrovské ihrisko pre deti a dospelákov, kde sme si to náramne užili). Potom som tam fotil pre jeden iný projekt a nakoniec mi tento týpek padol do hľadáčika. Ako som mohol odolať? Jedinou dilemou bolo, pod ktorú tému to mám zaradiť? Rám v ráme? Portrét bez očí? Nakoniec som sa rozhodol pre Pohľad zhora...
Mimochodom, tušíte, čo je to farebné "niečo" v ľavom hornom rohu?

uphill and downhill

We were driving from one park few weeks ago in St. Louis South county, and I was just tailgating my friend Jana. But when we got at the peak of one hill and I saw what is ahead of, how nice hilly road is laying there ...I immediately knew I have to get back early in the morning to take a picture with a long exposure... And I was right! Lines were irresistible... And 6.45am there was already quite a traffic to help me "to paint" them bold and long!
Of course, the best moment to take picture vertically is right after the horizontal one.

And the last photo at the bottom was taken 30 minutes later, when dawn was gone.

Nikon D800 with Nikkor 24-70 @ 38 mm. ISO 100, f/16, 30 sec. White balance set to Fluorescent

Vracali sme sa autom z návštevy jedného parku v južnej časti St. Louis a ja som len sledoval auto kamarátky Janky. Potom sme sa ale vyškriabali na vrchol jedného kopca a ja som zbadal, čo je pred nami... aká krásne kopcovitá a rovná cesta je pred mnou. A v tom momente som vedel, že sa tam musím vrátiť skoro ráno a nafotiť to s dlho otvorenou uzávierkou... A mal som pravdu! Čiary boli úplne neodolateľné. A bol som prekvapený a potešený aká premávka už bola na ceste ráno o 6:45. To mi pomohlo "namaľovať" čiary riadne dlhé a hrubé!

A tá posledná fotka úplne dole bola nafotená o 30 minút neskôr, keď už bolo po súmraku.

Nikon D800 with Nikkor 24-70 @ 70 mm. ISO 100, f/16, 30 sec


Nikon D800 with Nikkor 24-70 @ 58 mm. ISO 100, f/22, 30 sec