kitchen - project 52 | week 5

Can you guess what is it? Well, believe or not, it is cauliflower! Very curly one. When I saw it in our supermarket, I couldn't resist and had to buy one for my kitchen theme. Under macro lens it really looks like a giant hill. And that repeating pattern... Wow! I have really enjoyed... Both photographically and also later gastronomically! ;)
PS: BTW, official name according wiki is "Brocolli Romanesco", known also as "Cauliflower Romanesco"... Well, looks like this fractal vegetable has some serious identity issue!

Nikon D810, Nikkor 105mm, f/20 @ 1.5sec


Spoznáte čo to je? Verte, alebo nie ale je to karfiol!Taký riadne kučeravý. Keď som ho stretol v našom supermarkete, tak som nedokázal odolať a musel som si jeden kúpiť do mojej "kuchynskej" témy. Pod makro objektívom to fakt vyzeralo ako obrovské kopce. A ten opakujúci sa vzor... Wow! Fakt som si to užil - fotograficky a neskôr aj gastronomicky! ;)
PS: Mimochodom, ako som neskôr zistil na wiki, oficiálny názov je "Brokolica Romanesco", známa tiež aj ako "Karfiol Romanesco"... Nuž, včul buď múdry! No, vyzerá to, že táto fraktálna zelenina má zjavne nejaké problémy s vlastnou identitou! ;)human body - project 52 | week 4

Head is a part of human body too, right? I say it counts for Project52! ;)
One of the rotating and zooming shot from my recent workshop in Prague. "Model" was actually a poster in the pharmacy shop window.... Thanks to my participants we had a lot of fun, despite the freezing cold!Rozhodol som sa, že hlava sa ráta za ľudské telo a tak mám vstup do projektu 52 ;) 
Zábor nafotený počas série zoomovanie a rotovania na mojom nedávnom workshope v Prahe. Modelka bola na plagáte vo výklade lekárne.... Ďakujem týmto všetkým účastníčkam za skvelý workshop a kopec zábavy, čo sme si užili - aj napriek nepríjemnému zimnému počasiu...

missing summer too?

Well, I do suffer... Winter is not my the most favorite season... So as a warming exercise I went through my summer shots and those taken at the back board of a ferry, just a minute before the sunset  - they really heat me up a bit. Hope they'll help you to stay warm too!

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @ 44mm, f/11 @ 1/100sec, ISO 100


And just to compare - while the bottom shot is very similar, it is clear, that flag on the shot above (does anybody knows what flag it is?) makes quite a difference between them, right? Setting the scene, giving the sense of the scale and also identifying that picture has been taken on the other boat....


Priznám na rovinu, že zima nie je moje obľúbené ročné obdobie... Aby som sa teda ohrial, navšívil som svoj letný archív so zábermi, ktoré som nafotil na zadnej palube trajektu, asi minútu pred západom slnka.... a priznám, že ma to pekne prehrialo. Dúfam, že aj vám to trochu pomôže a udrží vás v teple!

A ešte na provnanie som pridal druhý záber, ktorý je veľmi podobný. Ale je zjavné aký rozdiel robí tá vlajka na zábere, však? Pomôže nastaviť celkovú scénu, dodá záberu mierku a jasne identifikuje, že sa záber fotil z ďalšej lode. Mimochodom, vie niekto aká o je vlajka?

numbers - project 52 | week 3

Well, it is true, that Euro was rock and ROLLING this week...
In project 52 it is all about the numbers this week and I wanted to try this idea at home for a while,
so "number 2" on the coin came handy.
Shot below is one picture, NOT a composite, what you see has been done right in the camera within one shot.
Setup: Camera with long exposure of 2 seconds. And mainly my electronic flash NIKON SB900 set to REPEAT mode, which means that flash is bursting the light 10 times within one second! So while coin is rolling and moving, flash will "show" it on the picture always a bit further and further. It is like 8 different pictures taken at the same time, coin always somewhere else... Just pure fun with flash at home ;)
Big thanks to my lovely daughter for being a great assistant, as handling the coin, shutter and flash all at the same time was quite challenging. Thank you sweetheart!
Below few other experiments with the coin(s) rolling and rotating... Have fun and keep on flashing!

Nikon D800, f/22, 2sec, ISO 100 with Nikon SB900 at repeat mode, 10Hz frequency and power 1/32

Nuž, je pravda, že Euro bolo riadne rozkolísané tento týždeň...
V projekte 52 to bolo o číslach a tak som si vyskúšal niečo, čo som už chcel dávnejšie - a minca s dvojkou prišla celkom vhod.
Horný záber NIE JE kompozit, to čo vidíte vyliezlo priamo z foťáku ako jeden záber. 
Nastavenie som mal nasledovné: Fotoaparát s dlhou 2 sekundovou uzávierkou. No a hlavne môj externý blesk Nikon SB900, ktorý bol v REPEAT (opakovacom móde). To znamená toľko, že počas jednej sekundy dokázal vyblesknúť svetlo 10 krát! A tak ako sa minca kotúľala a krútila, stále bola trošku ďalej, keď zablesklo svetlo. Ako keby sa nafotilo 8 rôznych záberov naraz, pričom minca bola stále niekde inde... No proste, len taká domáca zábava v nedeľu podvečer.
Veľké poďakovanie ide mojej drahej dcére, za to že bola skvelá a trpezlivá asistentka, lebo roztáčať mincu, stláčať uzávierku a kontrolovať blesk - to bolo už príliš veľa. Ďakujem bublinka!
Nižšie je ešte zopár ďalších záberov z tohto experimentovania... Užívajte si to a "blýskajte" ;)

Intention to rotate the coin / Pokus o roztočenie mince


Showcasing how and which direction coin will mov / Ukážka ako a ktorým smerom sa bude minca hýbať


lines - project 52 | week 2

Magic of unintended! 
That's how it looks like, when you do not screw your tripod's headball properly.. and then during 25 seconds you'll get slight motion into the picture...
Below it is "intended" picture. Now when I'm looking at it, I like the "wrong" one better ;)

Nikon D800, Nikkor 80-200mm @ 116mm, f/11, 25sec, ISO 200


Kúzlo nechceného!
Takto to dopadne, keď si poriadne nedotiahnete hlavu na statíve... a potom počas 25sekundovej expozície dostanete do záberu jemný pohyb...
Nižšie je pôvodne myslený záber. Keď tak na to teraz pozerám, tak sa mi viacej začína páčiť tá "nepodarená" ;)men at work/light in the night - project 52 | week 45/week 1

New year means new challenges. So my challenge is to catch up with few remaining themes of the last year and at the same time start with the new challenges in NEW PROJECT 52. So two in one! Originally I was going for shooting those incredible guys! They are men at work! And can you guess what they do!? Yeah, it has something to do with a fire... And while shooting them I got an incredible fire sparkles coming out of their "tools", which is EXACTLY what I was looking for for my premier theme of year 2015 - Light in the night! Happy new year to all of you!

Nikon D800, Nikkor 24-70mm @24mm, f/5 @ 1/4 sec, ISO 800

Nový rok znamená aj nové výzvy. A tak mojou výzvou je dobehnúť aspoň niekoľko zvyšných tém z minulého roku a zároveň začať s novou výzvou, ktorou bude NOVÝ PROJEKT 52. A tak mám rovno dva v jednom! Pôvodne som sa vybral fotiť týchto dvoch neuveriteľných chlapíkov - áno, sú to ľudia pri práci! Schválne, či uhádnete, čo robia?! Hej, má to niečo do činenia s ohňom... A keď som ich už tak fotil, tak im vylietavali z toho ich "nástroja" neuveriteľné iskry, ktoré boli PRESNE to, čo som hľadal pre moju premiérovú tému roku 2015 - Svetlo v noci!
Šťastný nový rok všetkým!Nikon D800, Nikkor 24-70mm @42mm, f/5.6 @ 1 sec, ISO 800Nikon D800, Nikkor 24-70mm @70mm, f/5.6 @ 1/4 sec, ISO 400Nikon D800, Nikkor 24-70mm @42mm, f/5.6 @ 1/2 sec, ISO 640